Nastavitve piškotkov

Dovoljenje za začasno prebivanje

Če želite vstopiti v Republiko Slovenijo in v njej prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice oziroma vizuma, morate pridobiti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in določen namen ali prebivanje za nedoločen čas.

Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se vam lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje morate vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, ta pa jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Ob izpolnjevanju vseh pogojev upravna enota izda dovoljenje za prvo začasno prebivanje in ga pošlje diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, kjer vam ga tudi vročijo. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje je namreč treba pridobiti pred vstopom v državo, razen v izjemnih primerih, ki so določeni z zakonom.


Dovoljenje za prvo začasno prebivanje lahko pridobijo po vstopu v državo, pod pogoji, določenimi z zakonom, naslednji tujci:

 • tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi vizuma D in pred potekom veljavnosti vizuma zaprosijo za izdajo dovoljenja za prebivanje:
  • poklicni športniki, športni trenerji ali zasebni športni delavci,
  • osebe, ki nameravajo v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti,
  • osebe, ki bodo organizirale oziroma vodile karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti,
  • poročevalci za tuje medije oziroma tuji dopisniki, ki so že akreditirani v Republiki Sloveniji,
  • osebe, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkažejo obstoj interesa Republike Slovenije na področju gospodarstva, izobraževanja, znanosti in kulture;
 • raziskovalci, visokošolski učitelji ali visokošolski sodelavci, če v državi že zakonito prebivajo na podlagi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice (kadar vizum ni potreben), vizuma C ali veljavnega dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici EU, in že imajo sklenjen sporazum o gostovanju;
 • imetniki modre karte EU in njihovi družinski člani, ki imajo dovoljenje za prebivanje, izdano v drugi državi članici EU;
  •    tujci, ki prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi visokokvalificirane zaposlitve in že imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter že zakonito prebivajo na podlagi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice (kadar vizum ni potreben) ali vizuma C;
  •    tuji študenti,; če v državi že zakonito prebivajo na podlagi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice (kadar vizum ni potreben), vizuma C ali veljavnega dovoljenja za prebivanje, izdanega zaradi študija v drugi državi članici EU, oziroma vizuma D, izdanega zaradi študija v drugi državi članici EU;
  •    rezidenti za daljši čas v drugi državi članici EU in njihovi družinski člani;
  •    žrtve trgovine z ljudmi;
  •    žrtve nezakonitega zaposlovanja;
  •    družinski člani državljanov EU/EGP oziroma slovenskih državljanov.

Če vam zaradi nepredvidenih okoliščin prvega dovoljenja za začasno prebivanje ne bi mogli vročiti pred vašim vstopom v državo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini, vam lahko dovoljenje vroči upravna enota, ki dovoljenje izda, pri čemer morate izkazati:

 • da v Republiki Sloveniji bivate zakonito,
 • da je bila prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred vašim vstopom v državo,
 • da ste že pred vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini dali prstne odtise, in
 • da ste po vstopu v državo o vstopu v državo, naslovu in trajanju nameravanega bivanja v državi ter o razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za začasno prebivanje niste mogli pridobiti pred vstopom v državo, obvestili upravno enoto, pristojno za izdajo dovoljenja za prebivanje.


Vsi navedeni pogoji za izjemno vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri upravni enoti, po vašem vstopu v državo, morajo biti izpolnjeni kumulativno.

Poleg splošnih pogojev morate za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje izpolnjevati tudi druge pogoje, ki pa so odvisni od namena oziroma razloga vašega prebivanja v Republiki Sloveniji:

Splošni pogoji

Imeti morate:

 • veljaveni potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,;
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji,;
 • zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji,;
 • potrdilo o nekaznovanju iz matične države (če ga država izdaja), ki ni starejše od treh mesecev, prevedeno v slovenski jezik in overjeno,;
 • fotografijo, ki kaže vašo pravo podobo,
 • pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu pa za digitalno obdelavo, zajamejo dva prstna odtisa.

Poleg naštetih dokazil, morate priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev glede namena oziroma razloga, zaradi katerega prosite za izdajo dovoljenja za prebivanje, npr. dokazilo o sprejemu na študij, če prosite za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija.