Nastavitve piškotkov

Dovoljenje za stalno prebivanje

Pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje so petletno neprekinjeno zakonito  prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter izpolnjeni pogoji, kot veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje. Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložite sami oziroma jo lahko vloži vaš zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri upravni enoti, na območju katere prebivate. V času odločanja o prošnji morate prebivati v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.

Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja je izpolnjen tudi, če v tem obdobju niste bili v Republiki Sloveniji in niste imeli izdanega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile vaše odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in če skupaj ne presegajo deset mesecev v petletnem obdobju.

Čas prebivanja na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje se vam všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, če ste pred potekom vizuma zaprosili za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in vam je bilo izdano dovoljenje za prebivanje kot imetniku  vizuma za dolgoročno bivanje.
 
Čas prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija in poklicnega usposabljanja se vam v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje le polovično.

V obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pa se ne šteje čas, ki ste ga prebili v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant ali kot oseba z začasno zaščito.

V kolikor ste imetnik modre karte EU, se vam v petletno obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vštejejo tudi morebitna obdobja prebivanja v drugih državah članicah EU na podlagi modre karte EU. Dovoljenje za stalno prebivanje se namreč imetniku modre karte EU izda tudi, če je na območju Evropske unije kot imetnik modre karte EU prebival neprekinjeno zakonito pet let, od tega v Republiki Sloveniji neprekinjeno zadnji dve leti pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Če imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se vašim družinskim članom lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje že po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.


Ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev se pred pretekom petletnega roka lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje:

  • tujcu, ki je slovenskega rodu;
  • tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije;
  • tujcu, ki je nekoč v Republiki Sloveniji že imel dovoljenje za stalno prebivanje in mu je to prenehalo zaradi izselitve oziroma odsotnosti iz Republike Slovenije ali z območja držav članic Evropske unije;
  • tujcu, ki je nekoč v Republiki Sloveniji že imel dovoljenje za stalno prebivanje in mu je to prenehalo zaradi tega, ker je v drugi državi članici Evropske unije pridobil status rezidenta za daljši čas.

Naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas

Tujcu, ki je dovoljenje za stalno prebivanje pridobil pred izpolnitvijo pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji ali na podlagi zakona, ki ureja status državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ali na podlagi zakona, ki ureja začasno zatočišče, je ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev omogočena pridobitev status rezidenta za daljši čas.  Pogoj za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas je, da tujec pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji. Kot zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji velja prebivanje na podlagi prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali prošnje za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje. Prav tako mora tujec izpolnjevati tudi druge pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje oziroma pri njem ne smejo obstajati drugi razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje. Naknadno pridobljen status rezidenta za daljši čas se na novo izdanem dovoljenju za stalno prebivanje tujcu tudi označi.

Tujci z dovoljenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi članici Evropske unije

  • Rezident za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije

Če imate v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas, vaši ožji družinski člani pa imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko, ne glede na namen prebivanja, v Republiko Slovenijo vstopite na podlagi potnega lista in navedenega dovoljenja in tu prebivate tri mesece od dneva vstopa oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je veljavnost krajša.
Če želite na območju Republike Slovenije prebivati dlje, morate zase in za svoje družinske člane pred pretekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Lahko pa za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zase in za svoje ožje družinske člane zaprosite tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo. V tem primeru prošnje vložite pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri imate status rezidenta za daljši čas.

  • Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca.

Če imate v drugi državi članici Evropske unije sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želite zaradi izvedbe določenih del iz navedenega sporazuma v Republiki Sloveniji prebivati določen čas do treh mesecev, lahko v Republiko Slovenijo vstopite in v njej do tri mesece prebivate na podlagi dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije oziroma do poteka veljavnosti tega dovoljenja, če je le-ta krajša.
Če želite v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno ali pedagoško delo za obdobje daljše od treh mesecev, morate za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko vložite (vi ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod) pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri upravni enoti v Republiki Sloveniji v treh mesecih po prihodu v Republiko Slovenijo oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je le-ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji upravna enota izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. V kolikor je prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pri upravni enoti, se vam dovoljenje vroči osebno pri upravni enoti, ki je dovoljenje izdala.

  • Imetnik modre karte EU izdane v drugi državi članici Evropske unije

Če ste imetnik veljavne modre karte EU, izdane v drugi državi članici Evropske unije, lahko v Republiki Sloveniji brez dovoljenja za prebivanje prebivate en mesec od dneva vstopa v državo.
V kolikor želite v Republiki Sloveniji prebivati dlje, lahko vi ali vaš delodajalec pred potekom dovoljenega prebivanja na upravni enoti na območju katere prebivate, zaprosite za izdajo modre karte EU. Za izdajo modre karte EU pa lahko vi ali vaš delodajalec zaprosite tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri že imate modro karto EU, delodajalec pa lahko zaprosi tudi pri upravni enoti v Republiki Sloveniji. Če imate prošnjo vloženo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, lahko vstopite v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o čemer morate po prihodu obvestiti upravno enoto, pristojno za odločitev o prošnji. O vloženi prošnji za izdajo modre karte EU upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.

  • Tujec, ki ima v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija

V kolikor vam je bilo v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija, lahko prebivate na območju Republike Slovenije tri mesece od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša.


Če želite na območju Republike Slovenije prebivati dlje, morate pred potekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija v Republiki Sloveniji.